Ombudsmanden: Behov for at styrke retssikkerheden ved værdifastsættelse af importerede brugte køretøjer

06-09-2021

Hvis man importerer en brugt bil fra udlandet, skal man betale registreringsafgift af bilens værdi. Derfor fastsætter Motorstyrelsen hvert år værdien af tusindvis af importerede køretøjer.

En større undersøgelse foretaget af ombudsmanden viser dog, at værdifastsættelsen i Motorstyrelsen i mange tilfælde bliver ændret af motorankenævnene, hvis der klages.

Forskellige tilgange til fastsættelse af værdi

Ombudsmanden har undersøgt 30 sager, hvor borgere har klaget over værdifastsættelsen af deres importerede køretøj. I 22 af sagerne blev køretøjets værdi ændret, og i 5 tilfælde blev værdien korrigeret med mere end 50 procent.

”Borgerne bør kunne regne med, at myndighedernes vurdering er korrekt allerede i første instans – og det gælder også for borgerne i de mange sager, der ikke bliver påklaget. Det er derfor vigtigt at forsøge at identificere mulige årsager til, at vurderingerne så ofte bliver omgjort, når der klages”, siger ombudsmand Niels Fenger.

Som mulige årsager peger ombudsmanden på, at Motorstyrelsen og klageinstansen, motorankenævnene, bruger forskellige kriterier, når de finder de salgsannoncer for sammenlignelige køretøjer, der anvendes i forbindelse med værdifastsættelsen.

Kritik af manglende partshøring i Motorstyrelsen

Ombudsmanden kritiserer også Motorstyrelsen for generelt ikke at partshøre i sager om værdifastsættelse.

På baggrund af ombudsmandens undersøgelse har Skatteministeriet oplyst, at der vil blive fremsat et lovforslag i den kommende folketingssamling om indførelse af en særlig procedure for partshøring i Motorstyrelsen.

Ombudsmanden beder nu Motorstyrelsen om at redegøre for, hvilke initiativer den vil tage, indtil en eventuelt ny lovgivning måtte være vedtaget og trådt i kraft.

Læs ombudsmandens redegørelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12

 

Ombudsmandens Skattekontors undersøgelse

  • Undersøgelsen bygger på en gennemgang af 30 sager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer, der er afgjort af Motorstyrelsen som første instans og motorankenævnene som klageinstans. Værdifastsættelsen kan vedrøre såvel køretøjets handelspris som køretøjets nypris.
  • 20 af sagerne vedrørte almindelige sager om værdifastsættelse, mens 10 af sagerne vedrørte pristjek af selvanmelderes værdifastsættelser.
  • I de 30 sager har ombudsmanden undersøgt sagsforløbet såvel i Motorstyrelsen som i motorankenævnene, herunder sekretariatsbetjeningen i Skatteankestyrelsen.
  • Ombudsmanden har i undersøgelsen haft fokus på tre temaer:
    • Samspillet mellem Motorstyrelsen som første instans og motorankenævnene som klageinstans
    • Partshøring
    • Denne del af redegørelsen skal ses i sammenhæng med, at Ombudsmandens Skattekontor i 2020 har haft et særligt fokus på skattemyndighedernes begrundelser.

 

 

FAKTA

Motorstyrelsen træffer som første instans afgørelse om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer. Der kan både være tale om almindelige sager om værdifastsættelse og sager om pristjek af selvanmelderes værdifastsættelser.

Motorankenævnene behandler klager over Motorstyrelsens afgørelser om værdifastsættelse. Der er fire motorankenævnskredse, og hvert motorankenævn består af tre medlemmer. Skatteankestyrelsen fungerer som sekretariat for motorankenævnene.