Kommune opkrævede ulovligt gebyr for aktindsigt

05-07-2012

Borgere og virksomheder i Aarhus Kommune har hidtil skullet betale 70 kr. for at få en kopi af den såkaldte ejendomsskattebillet. Men det er ulovligt, mener både Folketingets Ombudsmand og Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Baggrunden er en sag, hvor en advokat klagede til ombudsmanden over, at Aarhus Kommune efter fast praksis opkrævede 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten. Ejendomsskattebilletten er kommunens opkrævning af ejendomsskat (grundskyld). Kommunen mente, at en særlig bestemmelse om udlevering af ejendomsoplysninger, der gav mulighed for at opkræve op til 400 kr. i gebyr, gav den ret til at opkræve de 70 kr. 

Formålet med den særlige bestemmelse har dog været at kompensere kommunerne for det arbejde, der er forbundet med at udfylde skemaer med forskellige oplysninger om fast ejendom, typisk ved ejendomshandler. Kopiering af ejendomsskattebilletten kræver væsentlig mindre arbejde, og hverken ombudsmanden eller Økonomi- og Indenrigsministeriet mener, at den særlige bestemmelse kan bruges i den situation. 

Der er tale om aktindsigt i et allerede eksisterende dokument. Her kan kommunen kun kræve betaling efter reglerne i offentlighedsloven og bekendtgørelsen om betaling for kopier efter denne lov. Disse regler giver ikke mulighed for at opkræve et beløb af den størrelsesorden, som Aarhus Kommune har opkrævet ved udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten.   

Læs ombudsmandens udtalelse her

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Karsten Loiborg eller fuldmægtig Janne Vadmand på telefon 33 13 25 12.

 

FAKTA 

Ejendomsbeskatningslovens § 30 A (lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009 om beskatning til kommunerne af faste ejendomme) bemyndiger Økonomi- og Indenrigsministeren til at fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. 

Bemyndigelsen er udnyttet ved udstedelsen af bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988. Af bekendtgørelsens § 1 fremgår bl.a. dette: 

”§ 1. En kommunalbestyrelse kan bestemme, at der skal betales gebyr i forbindelse med meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Dette gælder også, hvor den private skal anvende oplysningerne i forbindelse med afholdelse af tvangsauktion. Gebyret kan højst udgøre 400 kr. 

… 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at forespørgsler om ejendomsoplysninger skal ske ved anvendelse af et særligt skema.” 

Bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, bestemmer bl.a. følgende: 

”§ 1. Som betaling for afskrifter og fotokopier af dokumenter, der udleveres efter begæring i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, opkræver vedkommende myndighed 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side af en sags dokumenter, jf. dog §§ 2-4. 

… 

§ 2. Der kan ikke kræves betaling første gang, der gives aktindsigt ved en afskrift eller fotokopi af en sags dokumenter, når

… 

2) betalingen for udlevering af afskrift eller fotokopi af en sags dokumenter er mindre end 25 kr. (…)” 

Af Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse til ombudsmanden fremgår, at ministeriet har bedt Aarhus Kommune overveje sin pligt til tilbagebetaling af allerede opkrævede gebyrer. 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.