Årsrapport fra ombudsmandens OPCAT-enhed

18-01-2012

Ingen tegn på nedværdigende behandling af frihedsberøvede i Danmark

Vurderet ud fra besøg på 20 forskellige institutioner er det overordnede billede at frihedsberøvede i Danmark bliver behandlet efter de internationale regler. Det fremgår af OPCAT-enhedens anden årsberetning.

Enheden hører under Folketingets Ombudsmand og blev oprettet i 2009. I årsberetningen for 2010 kan man læse hvordan enheden konkret arbejder med at overvåge at frihedsberøvede personer i Danmark ikke bliver udsat for ”tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf”, som det hedder i FN’s OPCAT-protokol. OPCAT-enheden skal ikke kun undersøge om frihedsberøvede bliver dårligt behandlet, men også forebygge nedværdigende behandling. Arbejdet udføres sammen med Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre som stiller læger til rådighed, og Institut for Menneskerettigheder. 

I 2010 besøgte enheden i alt 20 institutioner: 3 detentioner, 5 arresthuse, 2 psykiatriske afdelinger, 1 af Kriminalforsorgens pensioner, 1 lukket statsfængsel, Kriminalforsorgens fængsel for asylansøgere – Ellebæk, og 7 sociale bosteder, godkendt til at kunne modtage dømte udviklingshæmmede.   Ingen af besøgene gav anledning til afsluttende skriftlig kritik. Det skyldes dels at de frihedsberøvede generelt havde det godt, dels at institutionerne sørgede for at ændre på forhold som OPCAT-enheden havde taget op ved den samtale med ledelsen af institutionen, som afslutter hvert besøg.

Det gjaldt blandt andet på et socialt bosted hvor en beboers hoveddør blev låst om natten. Beboeren havde ikke nøgle til døren og derfor ingen mulighed for at komme ud. Bostedet var opmærksom på at serviceloven blev overtrådt. Efter besøget oplyste bostedet at beboeren var flyttet til et andet hus hvor beboeren ikke var låst inde. På den baggrund foretog ombudsmanden sig ikke mere.

Ombudsmanden rejste også mere generelle spørgsmål. Blandt andet hvordan Kriminalforsorgen følger op på tilfælde af vold og voldtægt imellem indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. Ved to besøg oplyste Kriminalforsorgens institutioner at der forud for besøgene havde været henholdsvis et overfald og en voldtægt begået af indsatte mod andre indsatte. Kriminalforsorgen havde sørget for politianmeldelse. De politianmeldte personer var blevet fjernet fra de pågældende institutioner, og ofrene havde fået lægebistand og psykologbistand. Endvidere havde Kriminalforsorgen taget nødvendige skridt til at mindske risikoen for at lignende tilfælde kunne forekomme fremover. Forholdene gav derfor ikke ombudsmanden anledning til at reagere i de konkrete sager, men ombudsmanden har på et møde med direktoratet fulgt op på Kriminalforsorgens forebyggelse af at indsatte bliver overfaldet eller voldtaget af medindsatte.

Besøgene på de 7 sociale bosteder resulterede i et notat der tværgående sammenfattede erfaringer og observationer fra besøgene i de forskellige landsdele. Det blev sendt til de berørte institutioner og deres tilsynsmyndigheder for at udbrede de indhøstede erfaringer. Hovedbudskabet er at bostedernes ledelser og ansatte udviser stor interesse for og engagement og vilje til at løse udfordringerne på bostederne bedst muligt for beboerne, og at beboerne generelt er glade for at bo på bostederne. De pårørende udtrykte generelt også tilfredshed med bostederne. 

Du kan læse mere om grundlaget for OPCAT-enhedens inspektioner på ombudsmandens hjemmeside. Årsrapporten sendes til FN i henhold til OPCAT-protokollen.

 

Yderligere oplysninger kan fås på tlf.nr. 33 13 25 12 hos kontorchef Erik Dorph Sørensen. 

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand