Læge har ventet næsten to år på afklaring fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om fratagelse af autorisation

06-06-2012

I næsten to år har en læge ventet på besked om, hvorvidt det var i orden, at Sundhedsstyrelsen traf afgørelse om midlertidigt at fratage hans autorisation. Det er for lang tid, udtaler Folketingets Ombuds­mand Jørgen Steen Sørensen, der har henstillet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse at hastebehandle sagen. 

Sundhedsstyrelsen havde i foråret 2010 mistanke om, at en læge kunne være til overhængende fare for sine patienter. På den baggrund besluttede styrelsen, at lægen midlertidigt skulle fratages sin autorisation. Han var hermed afskåret fra at arbejde som læge. I maj 2010 blev sagen sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (dengang Indenrigs– og Sundhedsmini­steriet), som skulle tage stilling til, om afgørelsen var i orden. 

Næsten to år senere var der ikke truffet en endelig afgørelse i sagen, fordi der ifølge ministeriet havde været mange andre presserende opgaver. 

”Jeg har stor forståelse for, at myndigheder må prioritere deres arbejdsopgaver i en presset hverdag. Men sager om midlertidig fratagelse af autorisationer er af meget indgribende karakter for de invol­verede sund­heds­perso­ner. Derfor bør disse sager prioriteres højt,” siger ombuds­mand Jørgen Steen Sørensen. 

Reglerne om midlertidig fratagelse af sundhedspersoners autorisationer er ændret med virkning fra den 1. januar 2011. Sundhedsstyrelsens afgørelser skal således ikke længere behandles i ministeriet. Afgørelser truffet før den 1. januar 2011 skal dog behandles færdig i ministeriet efter de gamle regler. Folketingets Ombudsmand har tidligere interesseret sig for sagsbehandlingstiden i disse sager og har nu bedt ministeriet oplyse, om der er andre sager om midlertidig fratagelse af autorisationer, som endnu ikke er afsluttet. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen på telefon­: 20 33 97 52 eller hos kontorchef Kirsten Talevski på telefon 33 13 25 12.

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.