FOB 2009-3-1

Journallister. Meroffentlighed. Identifikation

09-01-2009

En journalist klagede til ombudsmanden over at Forsvarsministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i journallister over to samlesager. Journalisten havde bedt om aktindsigt i materiale i ministeriet vedrørende indkøb af nye jagerfly. Materialet var journaliseret på de to samlesager, og journalisten havde, samtidig med at han fik indsigt i nogle dokumenter, fået udtræk af journal-listerne for samlesagerne svarende til de dokumenter han havde søgt om indsigt i. For at kontrollere om han havde fået alt materialet, ønskede journalisten imidlertid at se de samlede lister.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at Forsvarsministeriet ikke havde givet journalisten aktindsigt i mere af journalerne. Ombudsmanden var imidlertid enig med journalisten i at den måde som ministeriet havde indrettet sit journalsystem på, gjorde det vanskeligt for journalisten at kontrollere om han havde fået alle de dokumenter som lå inden for de emner som han havde bedt om aktindsigt i. Ombudsmanden mente at kontrolhensynet sammenholdt med indretningen af journalsystemet talte i retning af at der burde gives meraktindsigt i journallisterne for de to samlesager. Ombudsmanden henstillede derfor til ministeriet at genoptage sagen.

Ministeriet genoptog sagen og afslog igen meroffentlighed i journallisterne. Ministeriet begrundede afslaget med at indsigt i de samlede journallister ville give journalisten kendskab til en flerhed af sager som han ikke i forvejen var bekendt med. En udlevering af journallisterne ville dermed gøre identifikationskravet i offentlighedsloven illusorisk. Journalisten klagede igen til ombudsmanden som udtalte at Forsvarsministeriet ikke med rette havde kunnet afslå aktindsigt i journallisterne af hensyn til at journalisten – og eventuelt andre – kunne få kendskab til sager i ministeriet han eventuelt ikke kendte i forvejen. Da ministeriets afslag ikke var begrundet i andre forhold, henstillede ombudsmanden til ministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

Ombudsmanden kritiserede også ministeriets sagsbehandlingstid.
(J.nr. 2009-0768-400, 2009-0449-401 og 2008-1308-401).