FOB 2009-4-6

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag

27-10-2009

En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse om at opkræve børnebidrag hos ham. Det sociale nævn afviste at behandle klagen. Nævnet henviste til at det ikke havde kompetence til at behandle klager over bidragsafgørelser. Da nævnet ikke havde kompetence til at behandle sagens realitet, mente nævnet heller ikke at det havde kompetence til at behandle en indsigelse om eventuel manglende partshøring.

Ombudsmanden mente at det var kritisabelt at det sociale nævn havde afvist at behandle klagen over kommunens sagsbehandling i forbindelse med opkrævningen af børnebidraget hos faren. Ombudsmanden konstaterede at faren efter lov om inddrivelse af underholdsbidrag kunne klage over kommunens afgørelse til det sociale nævn. Det sociale nævn kan – og skal – behandle isolerede klager over kommunens sagsbehandling i forbindelse med opkrævning af børnebidrag hvis sagsbehandlingsklagen angår forhold der efter deres karakter har betydning for afgørelsens indhold. Partshøring er en garantiforskrift og kan have betydning for afgørelsens indhold.

(J.nr. 2007-4200-658).