FOB 2009-20-8

Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring

24-11-2009

En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde hjemvist sagen til fornyet behandling hos kommunen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Over for ombudsmanden beklagede kommunen den lange sagsbehandlingstid og forklarede at sagsbehandlingstiden skyldtes sagsbehandlerskift og langtidssygemelding. Ombudsmanden mente ikke at sagsbehandlerskift og langtidssygemelding kunne være en acceptabel forklaring på sagsbehandlingstiden.

Ombudsmanden mente det var meget kritisabelt at kommunen i en periode på 1 år og 5 måneder ikke havde foretaget sig noget i sagen. Ombudsmanden mente også det var meget beklageligt at kommunen ikke havde underrettet manden om at sagen trak ud, og hvornår kommunen forventede at afslutte sagen.

Ombudsmanden henstillede at kommunen overvejede om den skulle fastsætte en målsætning for sagsbehandlingstiden i denne type af sager.

(J.nr. 2009-1729-000).