FOB 2009-1-3

Partshøring ved standsning af sygedagpenge

03-03-2009

En sygedagpengemodtager udeblev fra et møde som kommunen havde indkaldt ham til. Kommunen mente derfor at han uden rimelig grund havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning, og stoppede hans sygedagpenge. Tidligt den følgende dag mødte borgeren op for at deltage i mødet som han troede var denne dag.

Ombudsmanden udtalte at sygedagpengemodtageren ikke tilstrækkeligt utvetydigt var blevet orienteret om at udeblivelse uden rimelig grund fra dette møde ville medføre at retten til dagpenge bortfaldt. Der stilles efter praksis ganske omfattende krav til præcisionen af denne vejledning. Ombudsmanden henstillede derfor at sagen blev genoptaget. 

Ombudsmanden foretog en nøje gennemgang af hændelsesforløbet og udtalte at der ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå at sygedagpengemodtageren uden rimelig grund undlod at medvirke ved opfølgningen. Han henviste til at der efter domspraksis foretages en subjektiv bedømmelse af om borgerens forhold er udtryk for at borgeren uden rimelig grund har undladt at medvirke.

Ombudsmanden udtalte sig også mere generelt om spørgsmålet om partshøring i forbindelse med standsning af sygedagpenge på grund af udeblivelse fra et møde med kommunen. Efter Ankestyrelsens opfattelse kunne partshøring iværksættes samtidig med en foreløbig afgørelse om ophør af sygedagpenge. Ombudsmanden udtalte at en borger bør partshøres inden der træffes afgørelse om at stoppe udbetalingen af sygedagpenge. Det var ikke i sygedagpengeloven omtalt at reglen i forvaltningslovens § 19, stk. 1, om forudgående partshøring kan fraviges ved afgørelser om ophør af sygedagpenge. Efter ombudsmandens opfattelse bør en sådan generel fravigelse af en fundamental forvaltningsretlig regel have hjemmel. Ombudsmanden konstaterede dog at spørgsmålet var tvivlsomt. Ombudsmanden har rejst det hjemmelsmæssige spørgsmål i mere generel form over for Beskæftigelsesministeriet.
(J.nr. 2006-2447-025).