FOB 2009-1-2

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret

30-06-2009

Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring af lov om ligeløn. Ministeriet imødekom anmodningen bortset fra interne akter. Ministeriet overvejede meroffentlighed, men mente ikke at der var grundlag for det.

Forbundet klagede til ombudsmanden. Ombudsmanden udtalte at det var beklageligt at Beskæftigelsesministeriets afgørelser om delvist afslag på aktindsigt ikke var i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven. Det skyldtes at nogle af de akter som ministeriet havde undtaget som interne, efter ombudsmandens opfattelse ikke kunne anses for interne og dermed heller ikke kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 7. Desuden mente ombudsmanden at der i nogle af de interne dokumenter burde have været ekstraheret oplysninger efter offentlighedslovens § 11.

Et af de dokumenter som ombudsmanden mente der burde have været ekstraheret oplysninger fra, var et dokument som indeholdt beskrivelser af bl.a. svensk ret. Ombudsmanden anførte at i en lovsag var beskrivelser af udenlandsk ret oplysninger om faktiske omstændigheder om sagsforholdet som skulle ekstraheres efter offentlighedslovens § 11. Der var tale om oplysninger der indgik i grundlaget for om og på hvilken måde loven skulle ændres, dvs. fakta der belyste motiverne for at ændre loven.

Ombudsmanden kritiserede ministeriets begrundelser for afgørelserne, herunder at ministeriet i forbindelse med afslaget på meroffentlighed ikke havde angivet de hovedhensyn der havde været bestemmende for skønsudøvelsen.

(J.nr. 2007-2241-001).