FOB 2009-4-3

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

25-06-2009

En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet på den lægekonsulent som deltog i Ankestyrelsens behandling af sagen. Ankestyrelsen henviste til at sagen stadig verserede.

Ombudsmanden udtalte at han var enig med Ankestyrelsen i at klageren som partsrepræsentant i en afgørelsessag havde adgang til aktindsigt i oplysningen om navnet på den lægekonsulent som havde deltaget i behandlingen af sagen. Ombudsmanden udtalte sig også mere generelt om adgangen til aktindsigt i navnet på den eller de (ansatte) der deltager i behandlingen af en sag. 

Ombudsmanden var derimod ikke enig med Ankestyrelsen i at der først var adgang til aktindsigt i oplysningen om navnet på den lægekonsulent som deltog i behandlingen af en sag, efter at sagen var færdigbehandlet i Ankestyrelsen (for så vidt angår underretningssager på børneområdet, når der er truffet beslutning om Ankestyrelsen vil behandle sagen på et møde). Ombudsmanden lagde særlig vægt på at retten til aktindsigt – såvel efter reglerne i offentlighedsloven som efter reglerne i forvaltningsloven – omfatter både verserende og afgjorte sager.

Det var på den baggrund efter ombudsmandens opfattelse kritisabelt at Ankestyrelsen havde givet partsrepræsentanten afslag på aktindsigt i oplysningen om navnet på den lægekonsulent der deltog i behandlingen af sagen. Ombudsmanden forudsatte at lægekonsulenten på tidspunktet for partsrepræsentantens anmodning om aktindsigt rent faktisk deltog eller havde deltaget i behandlingen af sagen.

(J.nr. 2008-3460-001).