FOB 2009-11-1

Afslag på anmodning om fuldstændigt udtræk af data fra Det Centrale HusdyrbrugsRegister. Brug af søgerobot

30-01-2009

En journalist klagede til ombudsmanden over at Fødevarestyrelsen og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (nu Fødevareministeriet) havde afslået hans anmodning om et fuldstændigt udtræk af data fra Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

Ombudsmanden kritiserede at myndighederne slet ikke var kommet ind på bestemmelsen i § 6, stk. 1, i lov om hold af dyr, som udtrykkeligt bestemmer at der er adgang til at få masseoplysninger fra CHR. I afslaget havde myndighederne henvist til en aftale mellem Fødevarestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Aftalen betød at Fødevarestyrelsen skulle betale et større beløb til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hvis journalistens anmodning om indsigt blev imødekommet. Ombudsmanden mente ikke at det økonomiske hensyn kunne begrunde et afslag. Journalisten havde i øvrigt foreslået selv at trække oplysningerne ud af CHR ved hjælp af en søgerobot.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere at Fødevarestyrelsen havde afslået at medvirke til journalistens brug af søgerobotten. Hvis journalisten ville bruge søgerobotten på egen hånd, kunne myndighederne imidlertid efter ombudsmandens opfattelse ikke kræve en forudgående tilladelse. Ombudsmanden henviste journalisten til selv at vurdere den belastningsmæssige risiko ved at foretage udtrækket på egen hånd i lyset af de oplysninger som myndighederne var kommet med i sagen.

Ombudsmanden henstillede til myndighederne at træffe en ny afgørelse efter § 6, stk. 1, i lov om hold af dyr.

(J.nr. 2007-1784-301).