FOB 2009-1-4

Aktindsigt i journalliste i Arbejdstilsynet

30-10-2009

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus.

Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet afslog at give aktindsigt med den begrundelse at en udlevering af det ønskede materiale ville afsløre om der var foretaget anmeldelser til Arbejdstilsynet af den pågældende sygehusafdeling. Efter myndighedernes opfattelse ville en sådan afsløring være i strid med formålet med arbejdsmiljølovens § 79, stk. 2, der forbød at afsløre over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant at et tilsynsbesøg skete som følge af en klage.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere at myndighederne mente at arbejdsmiljølovens § 79, stk. 2, var en særlig tavshedspligtsbestemmelse der begrænsede pligten til at give oplysninger efter offentlighedsloven. Da tavshedspligtsbestemmelsen i arbejdsmiljøloven kun krævede hemmeligholdelse over for ”arbejdsgiveren eller dennes repræsentant”, skulle hjemlen til at undtage materialet fra aktindsigt i forhold til journalisten – formelt set – findes i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6. Denne bestemmelse måtte dog forstås i overensstemmelse med princippet i arbejdsmiljølovens § 79, stk. 2.

Ombudsmanden var enig med myndighederne i at der efter offentlighedsloven som udgangspunkt skal gives aktindsigt i en sags journallister. I sager hos Arbejdstilsynet med meget få dokumenter hvor der ikke er foretaget tilsyn, mente ombudsmanden dog at det vil være berettiget at give afslag på aktindsigt i journallisten som sådan for ikke at afsløre at der foreligger en klage.

Ombudsmanden kunne derfor ikke kritisere at Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet ikke havde givet journalisten aktindsigt i den eller de eventuelle journallister. Ombudsmanden kritiserede dog Arbejdstilsynets begrundelse og myndighedernes sagsbehandlingstid.

(J.nr. 2008-3848-001).