FOB 2009-9-1

Indsigt i Danmarks Højdemodel. Ophavsret. Miljøoplysningsloven

14-05-2009

En journalist klagede til ombudsmanden over at Kort & Matrikelstyrelsen og Miljøministeriet ikke havde givet ham indsigt i samtlige data om Danmarks Højdemodel.

Ombudsmanden udtalte at ophavsretten viger for enhver form for aktindsigt efter lovgivningen. Det gælder også selv om myndighederne har en konkret viden om at oplysningerne eventuelt vil blive brugt på en retsstridig måde. Ved aktindsigt kan myndighederne eventuelt vejlede om at den påtænkte brug kan være i strid med ophavsretlige regler.

Der kunne efter ombudsmandens opfattelse endvidere ikke være tvivl om at oplysninger der indgår i Danmarks Højdemodel, er omfattet af miljøoplysningsloven. Ombudsmanden mente ikke at myndighederne havde foretaget en konkret vurdering efter offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, om ”drifts- eller forretningsforhold eller lignende” sammenholdt med afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens § 2, stk. 3.

Ombudsmanden henstillede til Miljøministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. 

(J.nr. 2008-1869-101).