FOB 2009-4-1

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag

19-01-2009

Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade, en afgørelse om skadelidtes varige men som følge af arbejdsskaden og en afgørelse om skadelidtes erhvervsevnetab. Skadelidtes advokat klagede til Ankestyrelsen der kun opfattede klagen som en klage over den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse som vedrørte varigt men – og ikke også som en klage over den del af afgørelsen der vedrørte tab af erhvervsevne. Ankestyrelsen traf på denne baggrund kun afgørelse om varigt men, men ikke erhvervsevnetab, og Ankestyrelsen afviste advokatens efterfølgende anmodning om også at tage stilling til den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse som angik erhvervsevnetabet.

Ombudsmanden udtalte at en klageberettiget borger kan indbringe samtlige aspekter i en sag som ligger inden for klageorganets kompetence, for klageorganet, og at rekursinstansen er forpligtet til at tage stilling til alle påstande som klageren rejser i sin klage. Efter undersøgelsesprincippet skal en forvaltningsmyndighed sørge for at en sag er tilstrækkeligt oplyst, og dette princip gælder også ved tvivl om f.eks. et klagetema. Hvis en afgørelse består af flere delafgørelser, og det ikke klart og utvetydigt fremgår af klagen at der kun klages over en eller flere af delafgørelserne, må klagen som udgangspunkt opfattes som en klage over alle de dele af den samlede afgørelse som ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. Der gælder således en formodning om at der med en uklart formuleret klage er klaget over alle de delafgørelser som ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. Hvis myndigheden har til hensigt at fravige formodningsreglen, har den pligt til, før klagesagen bliver afgjort, at undersøge hvad der er klaget over. Dette vil typisk indebære at myndigheden skal spørge klageren om det. Hvis en myndighed rent faktisk – fejlagtigt – har begrænset behandlingen af en klage til kun at angå nogle af de dele af en afgørelse som ikke giver klageren fuldt ud medhold, er myndigheden på ulovbestemt grundlag forpligtet til at genoptage sagen efter anmodning fra klageren. 

(J.nr. 2007-3544-024).