FOB 94-427

Uddannelsesstøtte til studerende ved Metodistkirkens Teologiske Seminarium. Den almindelige lighedsgrundsætning.

01-01-1994

Metodistkirken i Danmark klagede over at SU-Styrelsen (S) havde meddelt tre studerende afslag på uddannelsesstøtte til gennemførelse af en uddannelse på Metodistkirkens Teologiske Seminarium i Sverige. S begrundede afslaget med at uddannelsen ikke ville kunne anerkendes offentligt i Danmark, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte. Det fremgik af sagens akter at S i en afgørelse fra 1987 havde anerkendt, at uddannelsen efter de dagældende regler indebar ret til uddannelsesstøtte.

Ombudsmanden redegjorde for at det også efter de i 1987 gældende regler var en betingelse, at uddannelsen kunne anerkendes offentligt i Danmark, og at retsgrundlaget for så vidt var uændret. Ombudsmanden udtalte at S ifølge forvaltningsrettens almindelige lighedsgrundsætning ikke uden videre kunne fravige den praksis, der blev fastlagt ved afgørelsen i 1987, idet denne afgørelse fremtrådte som en principiel afklaring af det rejste fortolkningsspørgsmål. S ville kun kunne fravige det tidligere fortolkningsresultat, såfremt afgørelsen fra 1987 var urigtig. Ombudsmanden fandt ikke at det på det foreliggende grundlag var sandsynliggjort, at S's afslag havde karakter af en retmæssig korrigering af afgørelsen fra 1987 og henstillede derfor til S at tage sagen op til fornyet overvejelse. (J. nr. 1993-673-73).