FOB 94-365

Afskedigelse fra DSB. Afgrænsning af "tjenesteforseelse" - proportionalitet - partshøring.

01-01-1994

A, der var tjenestemandsansat overbanehåndværker i DSB, klagede over at han var blevet afskediget med opsat pension. Som begrundelse for afskedigelsen havde DSB henvist til 3 tjenesteforseelser af disciplinær karakter.

Efter en gennemgang af sagen måtte ombudsmanden konkludere at der ikke i de forelagte oplysninger havde været tilstrækkeligt grundlag for at kvalificere de tre forhold, som DSB havde henvist til, som tjenesteforseelser. Samtidig fandt ombudsmanden det meget beklageligt at en række relevante faktiske forhold ikke var blevet søgt afklaret af DSB, inden afgørelsen blev truffet.

Ombudsmanden anså det endvidere for en væsentlig processuel fejl at A ikke - inden afgørelsen blev truffet - fik lejlighed til at kommentere indstillingen i sagen fra Auditøren under Trafikministeriet. Endelig udtalte ombudsmanden at han måtte nære alvorlige betænkeligheder ved, at DSB havde fundet det berettiget at anvende en så vidtgående sanktion som afskedigelse med opsat pension over for forseelsestyper som de omhandlede.

Ombudsmanden henstillede til DSB at annullere afskedigelsesafgørelsen og at kontakte A med henblik på at placere ham i en ny stilling. (J. nr. 1992-98-812).