FOB 94-307

Partshøringsfejl i sag om mén- og erhvervsevnetabserstatning.

01-01-1994

A klagede over at Den Sociale Ankestyrelse (DSA) havde fastholdt Arbejdsskadestyrelsens (ASK's) afslag på at genoptage hendes sag om mén- og erhvervsevnetabserstatning. Under behandlingen af A's genoptagelsesanmodning havde ASK i et brev til A meddelt at ASK nu ville træffe afgørelse i sagen og bad hende derfor om at fremkomme med sine bemærkninger til sagen inden for to uger. 8 dage senere redegjorde A i et brev til ASK nærmere for sin opfattelse af sagen. ASK traf afgørelse før partshøringsfristen var udløbet. Få dage senere bad ASK A om at oplyse om brevet med hendes bemærkninger til sagen skulle opfattes som en anke. Samtidig bad ASK A om at præcisere hvilken afgørelse der blev anket. A meddelte ASK at ASK havde truffet afgørelse inden partshøringsfristens udløb, men at hun ønskede at hendes brev skulle betragtes som en anke til DSA.

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere myndighedernes afgørelser om afslag på at genoptage sagen. Derimod kritiserede ombudsmanden ASKs sagsbehandling i forbindelse med partshøringen af A. (J. nr. 1994-645-024).