FOB 94-95

Afslag på anmodning om aktindsigt. Offentlighedslovens § 4, stk. 1; administrativ sagsbehandling. Begrundelsespligt.

01-01-1994

A klagede over at Forsvarsministeriet (FM) havde tiltrådt et afslag fra Hjemmeværnskommandoen (HjK) på hans anmodning om at få udleveret et eksemplar af HjK's folder "Flygtninge - Indvandrere - Fremmedarbejdere". Folderen var blevet debatteret i pressen og var blevet beskyldt for at indeholde et politisk budskab.

HjK og FM afslog A's anmodning med henvisning til at folderen alene havde været anvendt som debatoplæg i forbindelse med kurser på Hjemmeværnets Højskole, og at folderen nu var udgået af undervisningen.

Ombudsmanden udtalte at folderen ikke var indgået i en forvaltningsmyndigheds sagsbehandling. Det forhold at folderen var blevet debatteret i pressen ændrede ikke noget heri. A havde således ikke krav på aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. Ombudsmanden fandt det beklageligt at begrundelserne for HjK's og FM's afgørelser ikke, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 1, indeholdt en henvisning til offentlighedslovens § 4, stk. 1. (J. nr. 1993-2357-401).