FOB 94-191

Spørgsmål om lokalradioorganisationers partsstatus i en sag i Kulturministeriet om godkendelse af KODA-tariffer.

01-01-1994

A klagede for en række lokalradioorganisationer, der repræsenterede ca. 80 % af de danske lokalradioer, over at Kulturministeriet (KM) ikke havde partshørt lokalradioorganisationerne forud for KM's godkendelse af en prisregulering af gældende KODA-tariffer. A gjorde gældende at hans klienter var parter i forvaltningslovens forstand, samt at KM havde truffet en afgørelse der var til ugunst for hans klienter.

Ombudsmanden udtalte at efter hans opfattelse havde de enkelte lokalradioer ikke partsstatus i KM's sag. Ombudsmanden lagde herved vægt på at de ikke havde en individuel interesse i sagens udfald; afgørelsen om godkendelse var af generel karakter. Endvidere bemærkede ombudsmanden at sager om beslutninger, der på ensartet måde gør indgreb i en større personkreds' interesser, ikke uden videre giver medlemmer af denne personkreds eller sammenslutning partsstatus.

KM's manglende partshøring i sagen gav således ikke ombudsmanden grundlag for kritik. (J. nr. 1993-940-709).