FOB 94-288

Afgørelser om hjælp til anskaffelse af arbejdsredskaber efter bistandslovens § 43, stk. 9. Udeholdelse af bistands- og plejetillæg.

01-01-1994

På baggrund af en konkret sag, hvor A havde klaget over et afslag på hjælp til anskaffelse af et arbejdsredskab efter den dagældende bestemmelse i bistandslovens § 42, stk. 7, nu § 43, stk. 9, fandt ombudsmanden anledning til at henlede Socialministeriets (SM's) opmærksomhed på at der herskede en vis tvivl om, hvorvidt princippet i bistandslovens § 38, stk. 3, om ikke-fradrag af bistands- og plejetillæg burde anvendes i sager om hjælp efter bistandslovens § 43, stk. 9.

SM meddelte i den anledning at SM ikke var enig i den fortolkning af bistandslovens § 42, stk. 7 (§ 43, stk. 9), som var lagt til grund i den konkrete sag, samt at SM ved en snarlig revision af § 43-vejledningen ville tydeliggøre at princippet i bistandslovens § 38, stk. 2, nr. 1, (tidligere stk. 3) burde anvendes ved afgørelser om hjælp til anskaffelse af arbejdsredskaber efter bistandslovens § 43, stk. 9.

Ombudsmanden udtalte herefter at han på baggrund af den retsopfattelse, som han havde givet udtryk for i den konkrete sag, fandt det rigtigst at SM's standpunkt kom til udtryk i en ændring af selve bistandsloven. Ombudsmanden henstillede under henvisning til ombudsmandslovens § 11 til SM at overveje at søge bistandsloven ændret i overensstemmelse med det anførte ved først givne lejlighed. (J. nr. 1991-859-053).