FOB 94-52

Utilstrækkeligt grundlag for en overordnet myndigheds behandling af en klage over afslag på aktindsigt.

01-01-1994

Et selskab (A) klagede over Bygge- og Boligstyrelsens (BBS's) svar på A's klage over X Kommunes afslag på A's anmodning om aktindsigt i en ekspropriationssag. I forbindelse med besvarelsen af A's klage havde BBS ikke gennemgået akterne i kommunens nævnte ekspropriationssag, herunder de akter som kommunen havde afslået aktindsigt i.

Ombudsmanden udtalte at en udtømmende prøvelse af kommunens afgørelse om afslag på aktindsigt måtte forudsætte en gennemgang af de akter, som kommunen havde afslået at give aktindsigt i. Endvidere bemærkede ombudsmanden at interne dokumenter, der videregives til en anden myndighed som led i denne myndigheds behandling af en klage over afslag på aktindsigt i de pågældende dokumenter, ikke derved mister deres interne karakter. Ombudsmanden henstillede til BBS at tage klagen over kommunens afslag på aktindsigt op til fornyet behandling og, efter en gennemgang af sagens akter, træffe en ny afgørelse i sagen. (J. nr. 1993-2208-101).