FOB 94-451

Kommunes sagsbehandlingstid i en revalideringssag. Kassation af arkivalier.

01-01-1994

A klagede den 12. februar 1993 over den tid der indtil da var medgået til behandlingen af hans revalideringssag. A, der led af astma og bronkitis, havde ved en henvendelse til det lokale socialcenter i K Kommune fået rejst en revalideringssag den 29. november 1989. Socialcentret havde i april måned 1990 videresendt A's ansøgning til K Kommunes centrale forvaltning. Efter det oplyste var der imidlertid ikke foretaget ekspeditioner i sagen efter den 19. august 1990. Den centrale forvaltning begrundede dette med at den ikke havde opfattet indberetningen fra socialcentret som en ansøgning. Sagen havde derfor henligget uekspederet i 2 år og 8 måneder. Ombudsmanden fandt dette særdeles kritisabelt, og han henstillede at der snarest blev truffet en afgørelse i sagen.

Under sagens behandling blev det oplyst at den centrale forvaltning i K Kommune i forbindelse med en decentralisering i 1991 af behandlingen af kommunens børnerevalideringssager ikke havde bevaret aktstykker i det centrale arkiv og at akterne i A's sag tilsyneladende var bortkommet. Ombudsmanden fandt i den forbindelse anledning til at præcisere reglerne om kassation af arkivalier. (J. nr. 1993-395-052).