FOB 94-356

Sagsaktindsigt: Pligt til gennemgang af hele sagen. 10-dages fristen. Etapevis meddelelse af aktindsigt. Sagsbehandlingstid.

01-01-1994

En journalist (A) klagede over den tid der indtil da var medgået til Trafikministeriets (TM's) behandling af hans anmodninger om aktindsigt i en sag om Øresundsforbindelsen.

Efter klagen til ombudsmanden meddelte TM A aktindsigt i sagens journalkort samt i flere af sagens dokumenter. TM henviste samtidig A til på ny at rette henvendelse til TM såfremt han måtte mangle yderligere dokumenter fra sagen. TM var henholdsvis 6 og 4 måneder om at besvare A's aktindsigtsanmodninger.

Ombudsmanden udtalte at TM's sagsbehandlingstid ved besvarelserne af A's aktindsigtsanmodninger var klart uacceptable. Ombudsmanden udtalte videre at han anså det for beklageligt, at TM havde afsluttet behandlingen af aktindsigtsanmodningerne som anført og overladt det til A at forsøge at identificere de yderligere dokumenter i sagen, som han ikke måtte have fået aktindsigt i. Ombudsmanden præciserede at ved anmodninger om aktindsigt i en sag påhviler det efter offentlighedslovens bestemmelser vedkommende myndighed at gennemgå samtlige sagens akter og for hvert dokument afgøre, om der kan meddeles aktindsigt. Efter sin gennemgang af sagen fandt ombudsmanden endelig at TM ikke ved besvarelsen af aktindsigtsanmodningen havde været opmærksom på en konkret brevveksling mellem TM og Finansministeriet, som A specielt havde bedt om aktindsigt i. Ombudsmanden henstillede til TM at genoptage behandlingen af denne del af aktindsigtsbegæringen. (J. nr. 1993-2015-500).