FOB 94-169

Disciplinær bøde. Manglende partshøring, begrundelse, bekendtgørelse.

01-01-1994

A, der var vicepolitikommissær ved et politimesterembede i Jylland, blev indberettet til Rigspolitichefen (R) for ikke at have efterkommet en tjenstlig ordre om at møde op og gennemgå Politiets Taktiske Lederkursus på en kursusejendom i det storkøbenhavnske område. R ikendte A en disciplinær bøde på 500 kr. Justitsministeriet (JM) tiltrådte senere R's afgørelse.

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere afgørelsen. Derimod fandt ombudsmanden det kritisabelt at R ikke - i overensstemmelse med den ulovbestemte grundsætning om partshøring i sager om anvendelse af sanktioner over for offentligt ansatte - havde gjort A bekendt med sanktionsvalget, inden sagen blev afgjort. Ombudsmanden kritiserede endvidere at R ikke i begrundelsen for afgørelsen havde henvist til de relevante retsregler, samt at begrundelsen i øvrigt var mangelfuld. Endelig anså ombudsmanden det for stridende mod god forvaltningsskik at afgørelsen ikke var blevet meddelt A direkte, men sendt til politimesteren og forkyndt for A på politistationen.

Ombudsmanden kritiserede samtidig at JM ikke ved sin afgørelse i sagen havde påtalt de nævnte forhold. (J. nr. 1993-86-812).