FOB 94-114

Diætsagen vedrørende Fyns Amtsråd. Amtsrådsmedlemmers habilitet.

01-01-1994

A der var medlem af Fyns Amtsråd, klagede over indholdet af en vejledende udtalelse som Indenrigsministeriet (IM) havde afgivet til amtsrådet om amtsrådsmedlemmernes habilitet ved behandlingen af en sag om 43 amtsrådsmedlemmers uberettigede modtagelse af diæter m.v. IM havde udtalt at et amtsrådsmedlem der enten havde anerkendt forpligtelsen til tilbagebetaling eller havde betalt det beløb, som vedkommende uberettiget havde modtaget, som udgangspunkt ikke kunne anses for inhabil ved behandling af tilbagesøgningsspørgsmålet.

Efter ombudsmandens opfattelse medførte det forhold at et amtsrådsmedlem vedstod sin tilbagebetalingspligt ikke at vedkommendes egen særlige personlige interesse i sagens udfald derved var ophørt. Ombudsmanden var mest tilbøjelig til at anse et amtsrådsmedlem der havde anerkendt sin tilbagebetalingspligt, for inhabilt - også ved afgørelsen af sagerne om de andre amtsrådsmedlemmers tilbagebetalingspligt. Ombudsmanden henstillede til IM at genoptage sagens behandling. (J. nr. 1994-2019-409).