FOB 2019-9

Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

22-03-2019

 

 

En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et embedsmandsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet) om aktindsigt i oplysninger om udlændinges uddannelse.

Anmodningen havde sammenhæng med et brev, som en kommune i oktober 2014 havde sendt til ministeriet, hvor kommunen havde peget på, at der i datagrundlaget for de kriterier, som det kommunale udligningssystem bygger på, manglede oplysninger om udlændinges uddannelse. Dette havde ført til, at nogle kommuner havde fået for lidt i udligning, mens andre havde fået for meget.     

Finansieringsudvalget fandt, at alle udvalgets dokumenter om det nævnte forhold indgik i en sag om lovgivning og dermed var undtaget fra aktindsigt.

Øko­nomi- og Indenrigsministeriet gav ligeledes afslag på aktindsigt i en række dokumenter under henvisning til, at de indgik i den samme lovgivningssag.

Ombudsmanden var enig med myndighederne i, at der forelå en lovgivningssag i offentlighedslovens § 20’s forstand. Lovgivningssagen vedrørte et arbejde med tilpasning af det kommunale udligningssystem, som blev forberedt i Finansieringsudvalget, og hvori problemstillingen om datagrundlaget vedrørende udlændinges uddannelse var indgået.

Ombudsmanden var desuden enig i, at alle Finansieringsudvalgets dokumenter kunne henregnes til lovgivningssagen. Også Økonomi- og Indenrigsministeriets dokumenter kunne efter ombudsmandens opfattelse henregnes til lovgivningssagen. Ombudsmanden lagde herved bl.a. vægt på, at ministeriets dokumenter havde en umiddelbar og nær sammenhæng med arbejdet i Finansieringsudvalget, herunder i tidsmæssig henseende.

(Sagerne 18/03790, 18/04340, 18/04415 og 18/04772)