FOB 2019-24

Nævns afslag på aktindsigt i procesdokumenter til Justitsministeriets førelse af sag ved et internationalt klageorgan

09-11-2019

 

 

Udlændingenævnet havde afslået en advokats anmodning om aktindsigt i en korrespondance, som bl.a. omfattede udkast til procesdokumenter til brug for Justitsministeriets førelse af en klagesag ved FN’s Menneskerettighedskomité. Myndighederne henviste til, at deres interesse i sagens førelse ved komitéen ville lide skade, hvis advokaten fik indsigt.

Ombudsmanden kunne tilslutte sig Justitsministeriets opfattelse, hvorefter sager ved komitéen falder uden for anvendelsesområdet for offentlighedslovens § 27, nr. 4, om retssager.

På det foreliggende grundlag kunne ombudsmanden derimod ikke tilslutte sig myndighedernes opfattelse af, at nævnet kunne afslå anmodningen om aktindsigt under henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens § 32, stk. 2, om udenrigspolitiske interesser. Ombudsmanden fandt ikke, at bestemmelsen kan anvendes til at varetage hensyn til beskyttelse af en interesse i en judiciel proces, uanset at interessen er knyttet til en proces ved et internationalt klageorgan.

Med hensyn til nævnets henvisning til offentlighedslovens § 33, nr. 5, bemærkede ombudsmanden, at meget kunne tale for, at der ved en vurdering af sagen efter denne bestemmelse vil kunne tages et vist afsæt i de hensyn, der ligger bag lovens § 27, nr. 4. En begrænsning af retten til aktindsigt efter bestemmelsen kan imidlertid kun ske, hvis hemmeligholdelse af oplysninger efter en konkret vurdering er klart påkrævet.

En sådan konkret vurdering sås nævnet (eller Justitsministeriet) ikke at have foretaget.

På den baggrund henstillede ombudsmanden til Udlændingenævnet at genoptage sagen.

Samtidig henledte ombudsmanden nævnets opmærksomhed på bl.a. bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 1, da de tilbageholdte dokumenter i vidt omfang indeholdt oplysninger om enkeltpersoners private forhold, og henviste i den forbindelse til, at anmodningen om aktindsigt var indgivet på vegne af personer, som ikke var involveret i den konkrete klagesag i komitéen.

(Sag nr. 18/05552)