FOB 2019-34

Transportørers rolle ved internethandel uden for EU og klagevejledning i Toldstyrelsens afgørelser om told mv.

17-12-2019

 

 

På baggrund af omtale på Skatteforvaltningens hjemmeside indledte ombudsmanden en generel undersøgelse af spørgsmålet om transportørens rolle ved borgeres internethandel uden for EU, herunder et spørgsmål om delegation af afgørelseskompetence. Det fremgik bl.a. af hjemmesiden, at det, når en borger køber varer over internettet uden for EU, er transportøren, der beregner told mv. af varen, og at borgeren betaler told mv. til transportøren.

Ombudsmanden kunne konstatere, at transportørens opgave med at toldangive varen, at modtage Toldstyrelsens afgørelse om told mv. og at afregne told mv. til Toldstyrelsen bygger på en privatretlig aftale mellem borgeren og transportøren. Aftalen indebærer, at transportøren i toldmæssig henseende handler som borgernes repræsentant.

Ombudsmanden fandt på den baggrund ikke, at der er tale om delegation af afgørelseskompetence til transportøren.

Ombudsmanden tog også stilling til et spørgsmål om klagevejledning i forbindelse med Toldstyrelsens afgørelser om told mv. Ombudsmanden kunne konstatere bl.a., at beregning af told mv. sker automatisk i Toldstyrelsens elektroniske Importsystem, at beregningen udelukkede sker på baggrund af toldangivers oplysninger om varekode, værdi og oprindelsesland, og at disse oplysninger kun kan resultere i én beregning af told mv.

Under de betingelser samt henset til den særlige procedure, der er fastsat på toldområdet, var ombudsmanden enig med Toldstyrelsen i, at afgørelsen om told mv. kan anses for at give toldangiver fuldt ud medhold, og at der derfor ikke er krav om, at afgørelsen er forsynet med en klagevejledning.

(Sag nr. 18/04074)