FOB 2019-2

Samtaler med ansatte i en kommune foregik ikke i respekt for deres ytringsfrihed

22-01-2019

 

 

Medarbejdere i en kommune blev indkaldt til samtaler med ledelsen, fordi de havde ytret sig offentligt om kommunens beslutning om at flytte en specialskole og om besparelser i sundhedsplejen. 

Ombudsmanden konstaterede, at fire medarbejdere var blevet indkaldt til samtaler, selv om deres udtalelser lå inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Der var ifølge kommunen ikke tale om tjenstlige samtaler. Men efter ombudsmandens opfattelse kunne medarbejderne berettiget have fået en opfattelse af, at der var tale om negative reaktioner på deres ytringer. Under samtalerne blev det således tilkendegivet eller antydet, at medarbejderne havde handlet i strid med bl.a. kommunens kommunikationspolitik, og flere af medarbejderne undskyldte og beklagede under samtalerne deres ytringer. 

Det var på den baggrund ombudsmandens opfattelse, at samtalerne ikke var foregået i respekt for – og med anerkendelse af – medarbejdernes ytringsfrihed. 

En femte medarbejder blev efter en tjenstlig samtale meddelt en skriftlig advarsel. Ombudsmanden konkluderede, at kommunens begrundelse for at meddele den skriftlige advarsel ikke udgjorde et tilstrækkeligt grundlag for advarslen. Ombudsmanden tog ikke stilling til, om kommunen på andet grundlag kunne have iværksat en personaleretlig reaktion over for medarbejderen. 

Alle fem sager illustrerede således problemstillinger, som myndighederne skal være opmærksomme på, når de overvejer at reagere over for en medarbejder, som har ytret sig offentligt. 

Ombudsmanden mente, at forløbet – herunder antallet af indkaldelser til samtaler – også mere overordnet kunne skabe usikkerhed hos ansatte i kommunen om deres ret til at ytre sig offentligt. 

Sammenfattende var det ombudsmandens opfattelse, at kommunens samlede håndtering af de fem sager havde været meget kritisabel. 

Ombudsmanden noterede sig kommunens oplysning om, at der var enighed i kommunens hovedsamarbejdsudvalg om at øge formidlingsindsatsen i forhold til kommunikationspolitikken, og at en vejledning var under udarbejdelse. 

(Sag nr. 17/05280)