FOB 2019-15

Udlændinge- og Integrationsministeriets handlinger for at rette op efter dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

05-08-2019

 

 

I december 2016 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en dom (Paposhvili-dommen), som havde betydning for dansk praksis i sager om humanitær opholdstilladelse, men først i begyndelsen af 2018 ændrede Udlændinge- og Integrationsministeriet sin praksis. Det fik bl.a. den betydning, at konkrete sager blev fejlbehandlet, og at personer blev udsendt eller selv rejste ud af Danmark, uden at deres sag var blevet vurderet korrekt i lyset af dommen. 

Ombudsmanden undersøgte af egen drift ministeriets arbejde med at rette op på de fejl, der var en følge af, at ministeriet for sent ændrede sin praksis.                                                                        

Ombudsmanden havde ikke grundlag for at tilsidesætte ministeriets retsopfattelse, hvorefter det ikke var forpligtet til at genoptage sager om humanitær opholdstilladelse, hvor der både var truffet afgørelse og sket udsendelse, før dommen blev afsagt. Han mente, at vurderingen af dette spørgsmål burde overlades til domstolene. Han ville fremover i sin behandling af konkrete klager være opmærksom på muligheden for at henstille fri proces til prøvelse af spørgsmålet. 

Ombudsmanden havde ikke bemærkninger til ministeriets fastlæggelse af de overordnede grupper af sager, der var blevet gennemgået for at rette op på eventuelle fejl. Han havde heller ikke bemærkninger til de kriterier eller metoder, der var blevet brugt til at finde sagerne.

Endvidere udtalte ombudsmanden, at det var hans opfattelse, at ministeriet havde gjort tilstrækkelige og relevante bestræbelser på at få fat i udrejste eller udsendte personer.

Ombudsmanden kritiserede, at ministeriet for sent justerede vejledningen om betingelserne for humanitær opholdstilladelse på hjemmesiden www.nyidanmark.dk. 

Ministeriet redegjorde over for ombudsmanden for, hvordan det ville sikre, at en lignende situation ikke opstod igen, bl.a. ved en omorganisering med henblik på en tættere overvågning af internationale domme.

(Sag nr. 17/05623)