FOB 2019-30

Aktindsigt i Justitsministeriets korrespondance med Undersøgelseskommissionen om SKAT vedrørende etablering af IT-infrastruktur

25-11-2019

 

 

Justitsministeriet traf over for en journalist afgørelse om, at ministeriets korrespondance med Undersøgelseskommissionen om SKAT vedrørende etablering af IT-infrastruktur til kommissionen var udvekslet, i forbindelse med at ministeriet udførte sekretariatsopgaver for kommissionen. Dokumenterne var derfor efter ministeriets opfattelse omfattet af offentlighedslovens § 27, nr. 3, og som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt.

Justitsministeriet henviste til, at det fremgår af § 1, stk. 5, i lov om undersøgelseskommissioner, at justitsministeren sørger for, at den fornødne sekretariatsbistand og anden praktisk bistand stilles til rådighed for undersøgelseskommissionen.

Ombudsmanden mente efter sin gennemgang af sagen ikke, at der var tilstrækkelig støtte for den forståelse af § 1, stk. 5, i lov om undersøgelseskommissioner, som Justitsministeriet havde lagt til grund. Ombudsmanden fandt endvidere ikke, at ministeriets bistand kunne anses som sekretariatsbistand på ulovbestemt grundlag. Justitsministeriet kunne derfor efter ombudsmandens opfattelse ikke afslå journalistens anmodning om aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens § 27, nr. 3.

Ombudsmanden henstillede, at Justitsministeriet genoptog sagen og traf en ny afgørelse i lyset af det, som han havde anført.

(Sag nr. 19/01708)