Kritik af myndighederne i vejledningssag

11-11-2008

Folketingets Ombudsmand modtog i går Udlændingemyndighedernes bemærkninger til de to foreløbige redegørelser som for knap to uger siden blev sendt til myndighederne. Redegørelserne har indtil nu været undtaget fra aktindsigt. Undtagelsen gælder kun frem til modtagelsen af myndighedernes bemærkninger. De foreløbige redegørelser offentliggøres derfor nu.

 

Den ene redegørelse vedrører den generelle undersøgelse af udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten som ombudsmanden indledte i juli 2008. Den anden drejer sig om en konkret sag om en borger der skriftligt har spurgt integrationsministeren og ministeriet om muligheden for at få familiesammenføring efter EU-retten.

 

”Ministeriet har grundlæggende taget min kritik til efterretning men har dog knyttet bemærkninger til enkelte af kritikpunkterne. Jeg er glad for ministeriets reaktion,” siger Hans Gammeltoft-Hansen der nu vil nærlæse bemærkningerne for at se om de giver anledning til at ændre i redegørelserne.

 

I begge de foreløbige redegørelser giver ombudsmanden udtryk for at vejledningen af borgerne ikke har været god nok. 

  ”Spørgsmålet har helt enkelt været om myndighederne har informeret og vejledt borgerne godt nok om muligheden for at få familiesammenføring efter EU-retten. Min foreløbige opfattelse er at det ikke har været godt nok,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Af redegørelsen i den generelle sag fremgår blandt andet at informationerne på udlændingemyndighedernes hjemmeside på en række punkter har været utilstrækkelige.

  ”Derfor har hjemmesiden på visse punkter været misvisende. Det er i strid med god forvaltningsskik og meget beklageligt,” konstaterer Hans Gammeltoft-Hansen, der også peger på fejl i de konkrete vejledninger af borgere som har spurgt myndighederne.

 

Ombudsmanden er fuldt opmærksom på at Udlændingeservice og Integrationsministeriet har arbejdet på at forbedre forholdene og fortsat gør det. Det redegøres der også meget udførligt for i ministeriets svar.

 

Borgerne skal have svar når de spørger

Offentlige myndigheder skal vejlede borgerne når de stiller spørgsmål på myndighedens område. Det følger blandt andet af forvaltningsloven. Dette grundlæggende princip har været et af omdrejningspunkterne i ombudsmandens undersøgelse.

  ”Det er særlig vigtigt at vejledningen er i orden når der som her er tale om et område hvor vejledningen har vidtrækkende personlige konsekvenser for de pågældende,” siger Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Hvordan udlændingemyndighederne i det daglige konkret vejleder borgere der henvender sig, har ombudsmanden i sagens natur normalt ikke mulighed for at undersøge. Ombudsmanden har dog fået kendskab til tre eksempler på udlændingemyndighedernes vejledning og henviser til et fjerde eksempel. Vejledningen har i alle fire tilfælde været utilstrækkelig. 

 

Det drejer sig om to samtaler som journalister fra Berlingske Tidende i sommeren 2008 førte med medarbejdere fra Udlændingeservice. Udlændingeservice har over for ombudsmanden erkendt at der blev givet forkert og utilstrækkelig vejledning under de to samtaler.

  ”Jeg er enig med ministeriet og Udlændingeservice i at det er særdeles beklageligt,” siger Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Ombudsmanden har som nævnt også undersøgt integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af en borger der har spurgt om muligheden for at benytte EU-reglerne. Ombudsmandens foreløbige opfattelse er også i denne sag at vejledningspligten ikke er overholdt.

 

Hjemmesiden var ikke god nok

Udlændingemyndighedernes hjemmeside www.nyidanmark.dk indeholder generel information om praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-retten. Hjemmesiden tjener det formål at give interesserede borgere mulighed for selv at søge oplysninger om adgangen til familiesammenføring. Men hjemmesiden benyttes også som en vigtig del af den individuelle vejledning af borgere der henvender sig med spørgsmål til udlændingemyndighederne. Myndighederne henviser nemlig borgerne til at søge svar på hjemmesiden. Det er ifølge ombudsmanden helt i overensstemmelse med loven.

 

”At samle information på en hjemmeside og bruge hjemmesiden som led i vejledningen af borgerne er en stor fordel for både udlændingemyndighederne og borgerne,” siger han. ”Men det kræver at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte. Oplysningerne må ikke være forældede, og der må heller ikke mangle oplysninger. Det har desværre været tilfældet her,” siger Hans Gammeltoft-Hansen der især har undersøgt informationen på www.nyidanmark.dk efter sommeren 2007 hvor teksten blev markant udbygget.

 

I den foreløbige redegørelse nævner ombudsmanden som eksempel at myndighederne først i 2008 har informeret om at børn kan få familiesammenføring efter EU-retten selv om børn har haft denne rettighed helt tilbage fra 2003.

 

Myndighedernes praksis

Ombudsmandens undersøgelse omfatter også en gennemgang af udviklingen i udlændingemyndighedernes praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-retten. Ombudsmanden konstaterer i den foreløbige redegørelse at det er hans generelle indtryk at myndighederne har været opmærksomme på de rettigheder der følger af EU-reglerne.

 

Om myndighedernes praksis på alle punkter har været i overensstemmelse med EU-retten, vil ombudsmanden dog først tage stilling til i forbindelse med konkrete sager.

  ”Det ville kræve uforholdsmæssigt store ressourcer hvis jeg også skulle undersøge om myndighedernes praksis siden 2002 i alle detaljer har været i overensstemmelse med EU-retten,” siger Hans Gammeltoft-Hansen. Han henviser desuden til at udlændingemyndighedernes praksis for nylig er blevet ændret på flere punkter blandt andet som følge af den såkaldte Metock-dom.

 

Ombudsmanden konstaterer dog at myndighederne gennem årene i perioder har haft en restriktiv forståelse af EU-retten.

 

I flere tilfælde har det varet længe før konsekvenserne af en ny dom fra EF-domstolen har fundet vej til myndighedernes praksis.

  ”Myndighederne har over for mig beklaget at der er gået for lang tid før nogle af EF-dommene er blevet indarbejdet i deres praksis,” siger Hans Gammeltoft-Hansen, ”og jeg har noteret mig at myndighederne i fremtiden vil rette op på dette forhold.”

 

De endelige redegørelser ventes at være klar i løbet af et par uger.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Kirsten Talevski eller fuldmægtig Janne Lundin Vadmand på telefonnummer 33 13 25 12.

 

Se den foreløbige redegørelse i den generelle sag og den foreløbige redegørelse i den konkrete sag

Se myndighedernes høringssvar 

 

 

 

 

 

 

FORLØB

 

-  I begyndelsen af juli 2008 gik ombudsmanden ind i sagen om Udlændingeservices vejledning om praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne i forbindelse med at sagen havde været omtalt i medierne.

 

-  16. juli 2008 bad ombudsmanden Udlændingeservice om at redegøre for praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne. Ombudsman­­den bad også om at få at vide hvordan Udlændingeservice havde informeret borgerne om denne praksis.

 

-  22. august 2008 modtog ombudsmanden redegørelsen fra Udlændingeservice i foreløbig form.

 

-  27. august 2008 drøftede Udlændingeservice og ombudsmanden sagen på et møde hos ombudsmanden.

 

-  1. september 2008 modtog ombudsmanden Udlændingeservices redegørelse i endelig form.

 

-  2. september 2008 modtog ombudsmanden et supplement til redegørelsen.

 

-  5. september 2008 sendte ombudsmanden redegørelsen til ministeriet og bad om bemærkninger. Samtidig rejste ombudsmanden 3 nye sager over for ministeriet.

 

- 17. september 2008 trådte ombudsmanden ud af den del af sagen der vedrører myndighedernes vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7 da der var anlagt en sag ved domstolene herom, og fordi ombudsmanden ikke undersøger forhold der bedømmes af domstolene. Læs brevet her.

 

- 19. september 2008 Læs brevet her at han genoptog behandlingen af de spørgsmål der to dage forinden var indstillet. Årsagen var at påstanden i sagen ved domstolene var ændret så vejledningspligten efter forvaltningslovens § 7 ikke længere var et tema.

 

- 3. oktober 2008 modtog ombudsmanden ministeriets bemærkninger til sagen. Læs ministeriets brev her.

 

- 27. oktober 2008 sendte ombudsmanden de foreløbige redegørelser til udlændingemyndighederne og bad om myndighedernes eventuelle bemærkninger.

 

 

FAKTA 

Ombudsmanden kan bestemme at bl.a. en foreløbig redegørelse ikke er undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven før den myndighed som redegørelsen vedrører, har haft lejlighed til at udtale sig herom. Dette følger af ombudsmandslovens § 20, stk. 2.