Borger måtte vente over fire år på svar fra Landsskatteretten

23-06-2008

”Landsskatterettens behandling, herunder sagsbehandlingstiden, har i dette tilfælde været overordentlig kritisabel.” Det konkluderer Folketingets Ombudsmand efter at en borger forgæves ventede i over fire år på svar på en klage til Landsskatteretten. Borgeren havde klaget til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse.

Manden klagede til Landsskatteretten i juli 2003 henholdsvis november 2003. Ved modtagelsen oplyste Landsskatteretten at sagsbehandlingstiden var 9-15 måneder. Herefter lå sagerne hos Landsskatteretten i 1 år og 2 måneder uden at Landsskatteretten foretog sig noget. På mandens foranledning blev der i februar 2005 holdt et møde. Efter ekspeditioner i forlængelse af mødet lå sagerne igen uberørte hen helt frem til 30. maj 2007. På det tidspunkt havde sagerne sammenlagt ligget uekspederede i Landsskatteretten i 3 år og 5 måneder – alene afbrudt af mødet mv. i februar 2005 og mandens rykker i marts 2006.

Da manden til sidst henvendte sig til ombudsmanden i november 2007, havde sagerne været under behandling i Landsskatteretten i mere end 4 år. Og behandlingen af sagerne var endnu ikke afsluttet.  Det skete først i januar 2008, hvor Landsskatteretten gav manden medhold i klagerne.

Landsskatteretten beklager meget den lange sagsbehandling, og beklager også at borgeren fra mødet i februar 2005 ikke regelmæssigt var blevet orienteret om sagsbehandlingen. Landsskatteretten henviser til manglede ressourcer som hovedårsagen til de lange perioder sagerne havde ligget stille i Landsskatteretten.

”En sag skal behandles inden for rimelig tid. Men der står ikke noget i lovgivningen om hvad dette betyder. I denne sag er der dog ingen tvivl. Det overskrider klart det acceptable at denne borger måtte vente i mere end 4 år på at Landsskatteretten traf afgørelse om skatteansættelsen for ham selv og hans anpartsselskab,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.


Et stigende antal sager hos ombudsmanden angår sagsbehandlingstid hos myndighederne. For nylig udtrykte ombudsmanden bekymring over udviklingen i forbindelse med en sag om Justitsministeriets sagsbehandlingstid. Folketingets Ombudsmand har i år valgt at sætte særlig fokus på myndighedernes sagsbehandlingstid.


Du kan læse mere om ombudsmandens undersøgelse her.

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Karsten Loiborg på tlf. 33 13 25 12 eller ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.


FAKTA

Det følger af god sagsbehandlingsskik at sager inden for den offentlige forvaltning skal behandles inden for en rimelig tid, og at partnerne i sagen skal have underretning hvis sagen trækker ud. Hvis en part i sagen rykker for svar i en sag der har trukket længe ud, bør myndigheden med det samme oplyse hvorfor sagen har trukket ud, og hvornår sagen kan forventes at blive afsluttet.
 
Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle bestemmelser om en myndigheds sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om hvornår den forløbne tid overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt. Ud over den samlede sagsbehandlingstid må man tage andre forhold i betragtning, herunder sagens karakter, omfanget af de undersøgelser myndigheden skal foretage, den sædvanlige sagsbehandlingstid og de løbende ekspeditioner i sagen.


Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ.