Ombudsmanden: Tandlægestuderendes dispensationsansøgninger blev ikke behandlet efter reglerne

25-01-2008

En tandlægestuderende fra Århus Universitet fik afslag på dispensation til et 4. og et 5. eksamensforsøg og havde derfor udsigt til at måtte opgive sit studium kort før han kunne være færdiguddannet. Folketingets Ombudsmand mener imidlertid ikke at mandens dispensationsansøgninger blev behandlet efter reglerne. Derfor beder ombudsmanden nu Universitets- og Bygningsstyrelsen om at vurdere dispensationsansøgningerne igen.
 
Den tandlægestuderende der er flygtning, har blandt andet oplevet længerevarende svær sygdom med døden til følge i sin nærmeste familie mens han har studeret, og han har selv haft en svær depression. Alligevel valgte han ikke at søge orlov fra sit studium. Manden havde tidligere søgt - og fået - dispensation til et 4. eksamensforsøg i to fag med henvisning til sin usædvanlige situation, og han søgte efterfølgende universitetet om dispensation til et 4. og et 5. eksamensforsøg. I sine ansøgninger henviste manden igen til sin usædvanlige situation.

Mens dispensationssagen blev behandlet af myndighederne bestod manden yderligere fag så han kun manglende at bestå én praktisk prøve - ud over de to fag som han havde søgt om dispensation til - for at være færdig med sit studium. Når manden alligevel fik afslag på dispensation, var det fordi universitetet mente at de samme "usædvanlige forhold" som tidligere havde givet anledning til en dispensation, ikke kunne danne grundlag for yderligere dispensationer. Derfor mente universitetet at der skulle nye eller aktuelle "usædvanlige forhold" til før manden kunne få yderligere dispensationer.
 
"Jeg mener at et krav om at der skal være aktuelle eller nye usædvanlige forhold ved enhver ny dispensationsansøgning er klart uholdbart," siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. "Usædvanlige forhold der tidligere har dannet grundlag for en dispensation, kan efter min opfattelse godt danne grundlag for yderligere dispensationer".

I sin afsluttende udtalelse skriver ombudsmanden at kravet om at der skal foreligge nye eller aktuelle usædvanlige forhold, efter hans opfattelse indebærer en for stor begrænsning i de relevante og saglige kriterier der bør indgå i den samlede, konkrete og individuelle vurdering af en sag.

"Hvis en studerende for eksempel rammes af en depression som varer i 2 år, og den studerende af den grund ikke består sine eksamener, så kan den studerende være nødt til at søge om dispensation til at gå op en 4. eller 5. gang til flere eksamener. I den situation vil det efter min opfattelse være oplagt at inddrage årsagen - altså depressionen og dens varighed - i forbindelse med en vurdering af hver enkelt dispensationsansøgning," siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Ombudsmanden har nu bedt Universitets- og Bygningsstyrelsen om at vurdere den tandlægestuderendes dispensationsansøgninger igen.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Christina Ladefoged eller direktør Jens Møller på tlf. nr. 33 13 25 12.

FAKTA
Normalt har universitetsstuderende 3 forsøg til at bestå en prøve. Består den studerende ikke prøven i 3. forsøg, kan universitetet tillade et 4. (eller 5.) eksamensforsøg hvis der foreligger usædvanlige forhold. Den studerende har - som udgangspunkt - ikke krav på at få dispensation til et 4. eller 5. eksamensforsøg. Den nugældende bestemmelse findes i eksamensbekendtgørelsens § 26, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004).

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myn­dig­heder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke be­hand­le sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan be­handle klager over landets dom­stole. Ombudsmanden kan behandle klager over for­valt­ningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ. I 2006 tog om­budsmanden 245 sager op på eget initiativ.