FOB 2010-18-2

Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r)

29-09-2010

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte om opgørelse af klipforbrug. Klageren havde ikke fået en klagevejledning.

Styrelsen og Ankenævnet for Uddannelsesstøtten mente ikke at styrelsens brev til klageren var en afgørelse; der var derfor ikke givet klagevejledning.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Undervisningsministeriet udtalte blandt andet at styrelsens brev til klageren var en afgørelse selv om støttemeddelelser fra tidligere år (som tidligere kunne have været påklaget særskilt) i det væsentlige indgik i grundlaget for afgørelsen. Ministeriet udtalte også at en myndighed efter almindelige forvaltningsretlige regler kan have pligt til at genoptage en tidligere afgjort sag, og at der også kan klages over genoptagelsesafgørelsen.

Ombudsmanden erklærede sig enig i Undervisningsministeriets retsopfattelse. Ombudsmanden præciserede dog at styrelsens pligt til at træffe en afgørelse må gælde selvom der ikke er begæret genoptagelse/rejst tvivl om rigtigheden af de tidligere støttemeddelelser der indgår i grundlaget for den nye afgørelse.

Ombudsmanden mente således at Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes brev til klageren var en afgørelse der kunne påklages til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Afgørelsen burde derfor have indeholdt en klagevejledning.
(J.nr. 2008-1216-730)