FOB 2010-6-1

Afskedigelse af sognepræst - Tjenestemandslovens § 43

30-06-2010

Kirkeministeriet afskedigede en sognepræst under henvisning til at der mellem hende og menigheden gennem en årrække havde bestået en dybtgående uoverensstemmelse som betød en væsentlig hindring for det kirkelige livs trivsel på det pågældende sted.

Efter en nærmere gennemgang af betingelserne i tjenestemandslovens § 43 udtalte ombudsmanden at han ikke mente at ministeriet havde tilstrækkeligt grundlag for at afskedige præsten efter denne bestemmelse.  

Ombudsmanden henstillede at ministeriet genoptog sagen og traf en ny afgørelse i lyset af det som han havde anført i udtalelsen, herunder at ministeriet indhentede visse yderligere oplysninger, at ministeriet søgte at afklare den tvivl der var opstået om nogle af forholdene i sagen, og at ministeriet overvejede betydningen af det mellemliggende menighedsrådsvalg. 

Ombudsmanden nærede endvidere betænkelighed ved at anse en så kort periode som 1 år og 8 måneder for at opfylde betingelsen om en årrække.

 

Ombudsmanden modtog en kopi af Kirkeministeriets brev af 7. februar 2011 til præsten. Det fremgik af brevet at Kirkeministeriet ikke ville genoptage sagen. Ministeriet havde truffet denne beslutning efter at have gennemgået ombudsmandens udtalelse og en række nye henvendelser som ministeriet havde fået fra personer med tilknytning til de myndigheder der havde været involveret i sagen. Efterfølgende skrev ombudsmanden til ministeriet at der ikke var grundlag for at han foretog sig mere i sagen, fordi ministeriet for så vidt havde efterkommet hans henstilling. I et brev af 1. april 2011 skrev ombudsmanden til præstens advokat at han først ville tage stilling til en eventuel henstilling om at præsten fik fri proces, efter at ministeriet havde haft lejlighed til at tage stilling til advokatens indsigelser.
(J.nr. 2009-1699-813)