FOB 2010-20-8

Sagsbehandlingstid i kommune

07-05-2010

I en sag om støjende og generende erhverv på en naboejendom klagede en borger til ombudsmanden over kommunens sagsbehandlingstid. Inden kommunens behandling havde sagen haft et langvarigt forløb, først i amtet og senere i Hovedstadens Udviklingsråd. Fra kommunen begyndte at behandle sagen, og indtil kommunen traf afgørelse, gik der over 5 år og 3 måneder. I en periode på over 3 år skete der intet i sagen.

Ombudsmanden udtalte at det gav indtryk af at sagen var glemt i kommunen, og mente at kommunens sagsbehandlingstid var meget kritisabel. Ombudsmanden mente også det var beklageligt at kommunen ikke havde besvaret en rykker og heller ikke på eget initiativ havde orienteret om sagsbehandlingstiden. Ombudsmanden henstillede til kommunen at overveje at fastsætte målsætninger om sagsbehandlingstiden og føre kontrol med om disse blev overholdt.   

(J.nr. 2010-0688-1002)