FOB 2010-14-2

Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen

27-05-2010

En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger var overskredet. Borgeren oplyste at han ikke havde modtaget kommunens afgørelse før 4 dage efter afgørelsens datering, og at klagefristen derfor ikke var overskredet.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere at nævnet havde anset kommunens afgørelse for at være kommet frem dagen efter afsendelsen. Han henviste til at kravene til beviserne for at et brev fra en myndighed må antages at være kommet frem til modtageren dagen efter afsendelsen, ifølge praksis er lempelige.

Det sociale nævn har imidlertid mulighed for at dispensere fra klagefristen. Ombudsmanden opregnede en række forhold som efter hans opfattelse kan inddrages ved vurderingen af om myndigheden skal dispensere. Han henstillede at nævnet genoptog sagen.
(J.nr. 2008-3306-009).