FOB 06.410

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

01-01-2006

En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt i nogle dokumenter i hendes arbejdsskadesag. Ankestyrelsen afslog at behandle sagen under henvisning til at klagefristen på 4 uger var overskredet.

Ombudsmanden udtalte i en foreløbig redegørelse at afgørelser om aktindsigt i arbejdsskadesager træffes efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven. Efter disse love gælder ingen klagefrister. Bestemmelser der fastsætter særlige klagefrister i det materielle retsforhold er – hvis ikke der er udtrykkelige holdepunkter for det modsatte – uden betydning for adgangen til at klage over afgørelser om aktindsigt.

Det fremgik hverken af ordlyden af klagebestemmelserne i arbejdsskadesikringsloven eller af forarbejderne hertil at der er en klagefrist på 4 uger ved afgørelser om aktindsigt i arbejdsskadesager. Det var derfor en fejl at Ankestyrelsen afslog at behandle klagen.

Ankestyrelsen svarede at styrelsen var enig med ombudsmanden, og oplyste at styrelsen nu ville realitetsbehandle kvindens klage.

(J.nr.2005-3090-001).