FOB 06.268

Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

01-01-2006

En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt i nogle dokumenter vedrørende et lokalplanforslag. Borgeren klagede også over at kommunen ikke havde givet en korrekt frist for bemærkninger til lokalplanforslaget, og over mangler ved kommunens underretning af to berørte lejere. 

Naturklagenævnet stadfæstede i det væsentlige kommunens afgørelse om aktindsigt og gav også kommunen medhold med hensyn til fristen for bemærkninger til lokalplanforslaget. Nævnet mente ikke at borgeren havde den fornødne retlige interesse i at få prøvet spørgsmålet om mangler ved kommunens underretning af de to berørte lejere. Det fremgik af nævnets brev til borgeren at en eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skulle være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Ombudsmanden lagde til grund at kommunen ikke havde undtaget nogen dokumenter fra aktindsigt, og mente at det var beklageligt at kommunen i sit svar til borgeren havde givet det modsatte indtryk.

Ombudsmanden lagde endvidere til grund at det fulgte af nævnets stillingtagen til den del af klagen som vedrørte fristen for bemærkninger til lokalplanforslaget, at nævnet havde anerkendt at borgeren havde en retlig interesse i sagens udfald. Efter ombudsmandens opfattelse må en borger som anses som klageberettiget i forhold til afgørelsen i en sag, kunne klage over samtlige aspekter i sagen som ligger inden for klageorganets kompetence. Det følger heraf at klageorganet er forpligtet til at tage stilling til alle de påstande som klageren rejser i sin klage. Ombudsmanden mente på den baggrund at nævnet ikke burde have afvist at behandle den del af klagen som vedrørte spørgsmålet om mangler ved kommunens underretning af to berørte lejere. 

Ombudsmanden mente endvidere at det var en fejl at det ikke fremgik af Naturklagenævnets oplysninger om fristen for at indbringe sagen for domstolene at denne frist ikke har betydning for adgangen til at indbringe afgørelser om aktindsigt for domstolene. Ombudsmanden henstillede til nævnet at overveje en præcisering af nævnets vejledning.

(J.nr. 2005-2659-120).