FOB 06.379

Vejledning om mulighed for opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 1, jf. associeringsaftale (Tyrkiet)

01-01-2006

Ombudsmanden rejste af egen drift et spørgsmål over for Integrationsministeriet om udlændingemyndighedernes vejledning af tyrkiske statsborgere om opholds- og arbejdstilladelse. Det drejede sig nærmere om deres rettigheder efter associerings-aftalen mellem EF og Tyrkiet af 12. september 1963.

Ministeriet udtalte bl.a. at der fremover vil blive vejledt om muligheden for opholdstilladelse på baggrund af associeringsaftalen i alle sager hvor dette spørgsmål kan have relevans. Det vil ikke længere afhænge af en konkret vurdering i den enkelte sag.

Ministeriet fandt endvidere at det måtte anses for bedst stemmende med god forvaltningsskik at associeringsaftalen mv. blev offentliggjort på Udlændingestyrelsens hjemmeside og senere på en fælles internetportal.

Ombudsmanden tog det oplyste til efterretning og foretog sig ikke mere i sagen.

(J.nr. 2006-0812-609).