FOB 97-97

Bygge- og Boligstyrelsens sektortilsyn

01-01-1997

En beboer i et almennyttigt boligselskab og formanden for afdelingsbestyrelsen klagede over at Bygge- og Boligstyrelsen havde afvist at behandle en klage over afdelingens regnskab. Ombudsmanden mente ikke der var grundlag for at kritisere at styrelsen havde afvist at behandle den konkrete klage over afdelingsregnskabet.

I sin begrundelse havde Bygge- og Boligstyrelsen henvist til at styrelsens tilsynsforpligtelse indebar at styrelsen behandlede sager som beroede på en indberetning fra en kommune, eller som vedrørte tilfælde hvor styrelsen blev opmærksom på at der var fare for tab af statslige midler. I udtalelsen til ombudsmanden gav Bygge- og Boligstyrelsen desuden udtryk for at styrelsen kunne tage sager op hvori der indgik principielle spørgsmål.

Ombudsmanden udtalte at Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsforpligtelse efter hans opfattelse ikke kun omfattede de sager som styrelsen henviste til. Ombudsmanden mente at styrelsen kunne fremsætte uforbindende udtalelser om hvorvidt lovgivningen på området var overholdt. Styrelsen havde derfor pligt til at behandle de sager hvor det efter en foreløbig vurdering var sandsynlilgt at der var begået ulovligheder. (J.nr. 1995-2508-163).