FOB 97-256

Mangelfuldt oplysningsgrundlag i sag om tilbagebetaling af økonomisk hjælp efter bistandslovens § 26

01-01-1997

En rengøringsassistent blev afskediget fra sit arbejde og idømt fem ugers karantæne. I karantæneperioden gav kommunen hende økonomisk hjælp. Kommunen og det sociale ankenævn besluttede at den økonomiske hjælp skulle betales tilbage fordi rengøringsassistenten havde afvist at møde op i kommunen.

Ombudsmanden udtalte at i sager der rejses på partens initiativ, har parten i almindelighed en særlig tilskyndelse til at bidrage til sagsoplysningen. Myndighederne kan som udgangspunkt lade nægtelse til at medvirke komme den pågældende til skade (processuel skadevirkning). Ombudsmanden mente imidlertid ikke at myndighederne uden videre kunne tillægge rengøringsassistentens nægtelse af at møde op i kommunen processuel skadevirkning. Myndighederne måtte vurdere om et personligt fremmøde var afgørende for sagsoplysningen, og om de ønskede oplysninger kunne fremskaffes på anden måde. Endvidere skulle myndighederne vurdere om deltagelse i mødet ville være særligt belastende, besværligt eller omkostningskrævende for parten.

Ombudsmanden mente at myndighedernes afgørelser var truffet på et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, og henstillede derfor til det sociale ankenævn at genoptage sagen. (J.nr. 1995-2204-009).