FOB 97-240

Aktindsigt i lægekonsulentudtalelse

01-01-1997

En kvinde klagede over at Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse havde givet hende afslag på aktindsigt i Arbejdsskadestyrelsens lægekonsulentudtalelse under henvisning til at der var tale om et internt arbejdsdokument.

Ombudsmanden henviste til den opfattelse som han tidligere havde givet udtryk for i forbindelse med udtalelser fra lægekonsulenter tilknyttet Den Sociale Ankestyrelse. Ombudsmanden udtalte i forlængelse heraf at også udtalelser fra lægekonsulenter tilknyttet Arbejdsskadestyrelsen i et ansættelsesforhold er omfattet af begrebet interne arbejdsdokumenter.

Ombudsmanden mente imidlertid det var beklageligt at Ankestyrelsen ikke havde indhentet lægekonsulentudtalelsen før styrelsen tiltrådte Arbejdsskadestyrelsen afslag på aktindsigtsbegæringen. Ombudsmanden mente endvidere det var beklageligt at Ankestyrelsen havde baseret vurderingen af om udtalelsen indeholdt faktiske oplysninger hvori der efter omstændighederne kunne gives aktisindsigt, på Arbejdsskadestyrelsens oplysninger herom. Det var netop denne vurdering som Ankestyrelsen - som klageinstans - skulle efterprøve. På denne baggrund og da hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Den Sociale Ankestyrelse havde taget udtrykkelig stilling til kvindens anmodning om aktindsigt i henhold til princippet om "meroffentlighed", henstillede ombudsmanden til Den Sociale Ankestyrelse af styrelsen genoptog behandlingen af aktindsigtspørgsmålet. (J.nr. 1996-3005-001).