FOB 97-243

Den Sociale Ankestyrelses afslag på at antage sag til behandling. Bistandslovens § 67

01-01-1997

Den Sociale Ankestyrelse havde afvist at behandle spørgsmålet om hvorvidt myndighederne, ved at fastsætte varigheden af samvær til halvanden time hver fjerde uge, i bistandslovens forstand havde afbrudt et forældrepars kontakt med deres datter.

På baggrund af en klage fra forældrenes advokat udtalte ombudsmanden at spørgsmålet måtte anses for uafklaret. Ombudsmanden fandt det væsentligt at der blev taget stilling til spørgsmålet om fastlæggelse af en nedre tidsmæssig grænse for hvornår en kontakt mellem et barn anbragt uden for hjemmet og forældrene kan anses som "samvær". Ombudsmanden henstillede derfor til Ankestyrelsen at optage sagen til generel behandling for så vidt angik dette spørgsmål. (J.nr. 1996-2310-072).