FOB 97-188

Vildledende begrundelse, eftergivelse af indregnet restskat som var betalt på ansøgningstidspunktet

01-01-1997

En skatteyder klagede over at Told- og Skattestyrelsen tiltrådte Told- & Skatteregion Aalborgs afslag på at eftergive en indregnet restskat. Skatteyderen henviste bl.a. til at hans indkomst faldt i forbindelse med overgang fra arbejdsløshedsunderstøttelse til overgangsydelse, og at hans rådighedsbeløb som følge heraf ville falde hvis ikke den indregnede restskat blev eftergivet.

Told- og Skattestyrelsen redegjorde under sagen grundigt for de almindelige betingelser for eftergivelse af og henstand med betaling af restskatter.

Ombudsmanden udtalte bl.a. at han ikke kunne kritisere at myndighederne mente at de ikke kunne eftergive eller give udsættelse med betalingen af en restskat som på ansøgningstidspunktet var betalt ved en korrekt foretaget indregning.

Ombudsmanden udtalte endvidere at kildeskattelovens regler og de faktiske forhold vedrørende indregning eller anden inddrivelse af restskatter ofte er vanskeligt forståelige, og at det derfor er særlig vigtigt udtrykkeligt at forklare sagens faktiske forhold uanset om disse tidligere måtte være meddelt borgeren.

Ombudsmanden kritiserede Told- & Skatteregion Aalborg for at regionens begrundelse ikke opfyldte kravene i forvaltningslovens § 24, stk. 2, og ombudsmanden kritiserede Told- og Skattestyrelsens begrundelse. Ombudsmanden mente Told- og Skattestyrelsens begrundelse var direkte vildledende. (J.nr. 1996-1847-217).