FOB 97-105

Aktindsigt i korrespondance mellem Erhvervsministeriet og Kammeradvokaten. Ekstrahering. Begrundelse

01-01-1997

En journalist klagede til ombudsmanden over Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i korrespondancen mellem Erhvervsministeriet og Kammeradvokaten om lånesagerne i forbindelse med bygningen af seks skibe.

Ombudsmanden udtalte at Erhvervsministeriet ikke havde foretaget den nødvendige konkrete vurdering af risikoen for om personer eller virksomheder ville lide tab som følge af aktindsigten, jf. offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2. Erhvervsministeriet havde ikke opfyldt forvaltningslovens begrundelseskrav i forbindelse med henvisningen til offentlighedslovens § 10, nr. 4. Endelig fandt ombudsmanden at Erhvervsministeriet ikke havde taget stilling til hvorvidt korrespondancen indeholdt oplysninger der var omfattet af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 11, stk. 1, og § 12, stk. 2.

Samlet var det ombudsmanden opfattelse at Erhvervsministeriets besværelse af aktindsigtsbegæringen var kritisabel. På den baggrund benstillede ombudsmanden til Erhvervsministeriet at genoptage behandlingen af begæringen. (J.nr. 1996-2429-301)