FOB 96-335

Begrundelse for afslag på optagelse på studium

01-01-1996

De standardbreve der anvendes ved afslag på optagelse på studier, opfylder efter ombudsmandens opfattelse ikke kravene i forvaltningslovens § 22 om samtidig begrundelse og § 24 om indholdet af en begrundelse. Standardbrevene indeholder udelukkende en ren meddelelse om afgørelsen uden tilstrækkelig angivelse af retsgrundlaget for afgørelsen og uden angivelse af kriterier for udvælgelsen eller af omstændigheder i forbindelse med afslaget i den konkrete sag. Ombudsmanden henstillede at det fremtidigt i forbindelse med afslag angives efter hvilke kriterier udvælgelsen af ansøgere er sket. (J.nr. 1995-2332-702).