FOB 96-252

Partsstatus - Afgørelsesbegrebet i sag om forlængelse af Hillerød-motorvejen

01-01-1996

En forening klagede over at Trafikministeriet i to sager vedrørende Hillerød-motorvejens forlængelse ikke havde tillagt foreningen status som part i forvaltningslovens forstand.

I den ene sag fastlagde Trafikministeriet efter hvilke regler de egentlige ekspropriationsforrretninger skulle finde sted. Denne beslutning var af processuel karakter og ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Ombudsmanden kunne allerede af den grund ikke kritisere at ministeriet ikke havde tillagt foreningen partsstatus i sagen.

I den anden sag havde Trafikministeriet udstedt en ekspropriationsbemyndigelse. En sådan beslutning er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det gav dog ikke ombudsmanden anledning til kritik at ministeriet ikke havde anset foreningen for part i forvaltningslovens forstand i denne sag. Ombudsmanden henviste dels til at foreningen i sine henvendelser til ministeriet fremstod som repræsentant for medlemmernes almindelige og generelle modstand mod projektet til Hillerød-motorvejens forlængelse, dels til at ministeriet ikke i forbindelse med sin afgørelse skulle foretage en nærmere prøvelse af projektgrundlaget i forhold til de foreningsmedlemmer som var individuelt berørt af projektet. (J.nr. 1995-674-501).