FOB 96-169

Partsaktindsigt i ansøgning om separation

01-01-1996

Civilretsdirektoratet stadfæstede et statsamts afgørelse om at nægte en ægtemand partsaktindsigt i hustruens ansøgningsblanket om separation på grund af utroskab. Civilretsdirektoratet forklarede at blanketten bl.a. indeholdt navn og adresse på hustruens nye mand. Direktoratet mente at ægtemandens interesse i indsigt i dokumentet måtte vige for hustruens og tredjemandens modstående interesse. Oplysningerne blev med denne begrundelse undtaget efter forvaltningslovens § 15.

Ombudsmanden udtalte at den blotte tilstedeværelse af modstående private interesser ikke i sig selv kan udgøre et tilstrækkeligt grundlag for at meddele afslag på partsaktindsigt. Afslag kræver at interesserne er af en sådan karakter og intensitet at der er nærliggende fare for at private interesser vil lide væsentlig skade. På den baggrund mente ombudsmanden ikke at direktoratet havde skaffet tilstrækkelige oplysninger om hustruens og tredjemandens eventuelle modstående interesser til at kunne vurdere aktindsigtsanmodningen konkret.

Ombudsmanden henstillede til Civilretsdirektoratet at sagen blev genoptaget. (J.nr. 1996-184-601).